Search

This site is best viewed with a modern browser.   

Language Assistance

If you need help and speak a language other than English, please call 800-462-5449 (TTY 711) and you will be connected to an interpreter who will assist you at no cost.

Español  (Spanish):

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 800-462-5449 (TTY 711).

Português  (Portuguese):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.
Ligue para 800-462-5449 (TTY 711).

Polski  (Polish):

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 800-462-5449 (TTY 711).

繁體中文  (Chinese):

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務 請致電 800-462-5449 (TTY 711).

Italiano   (Italian):

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiamare il numero 800-462-5449 (TTY 711).

Français  (French):

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 800-462-5449 (TTY 711).

Kreyòl Ayisyen  (French Creole):

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele 800-462-5449 (TTY 711).

Русский  (Russian):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 800-462-5449 (TTY 711).

Tiếng Việt  (Vietnamese):

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 800-462-5449 (TTY 711).

العربية  (Arabic):
Arabic language assistance message

한국어  (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
800-462-5449 (TTY 711).

Shqip  (Albanian):

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.
Telefononi në 800-462-5449 (TTY 711).

हिंदी  (Hindi):

ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं। 800-462-5449 (TTY 711) पर कॉल करें।

Tagalog  (Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 800-462-5449 (TTY 711).

Ελληνικά   (Greek):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 800-462-5449 (TTY 711).

ខ្មែរ  (Cambodian):

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 800-462-5449 (TTY 711).

ગુજરાતી (Gujarati):

સચુ ના: જો તમ ે ગજુ રાતી બોલતા હો, તો નન:શલ્ુ ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો
800-462-5449 (TTY 711).

You're about to leave allwayshealthpartners.org